Szczegóły ogłoszenia
NumerPZD.404.13.2020.PCh
Nazwa przetarguRemont nawierzchni drogi powiatowej nr 2711G ul. Lubichowskiej w Starogardzie Gdańskim.
Data ogłoszenia2020-09-04
ZamawiającyPowiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim
ul. Mickiewicza 9
83-200 Starogard Gdański
tel. 58 562 34 61
fax 58 562 34 62
e-mail pzdstg@pzdstg.pl
Treść ogłoszenia
Określenie przedmiotu zamówieniaPrzedmiotem zamówienia jest: remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2711G ul. Lubichowskiej w Starogardzie Gdańskim zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, opisem przedmiotu zamówienia.
Kod CPV (Wspólny Słownik Zamówień):
45233220-7
Tryb zamówieniaprzetarg nieograniczony
Termin składania ofert2020-09-21
Miejsce składania ofertSiedziba Zamawiajšcego:
Starogard Gdański, ul. Mickiewicza 9, pokój nr 2.
Kryteria oceny ofertCena - 60%
Okres gwarancji - 20%
Termin reakcji - 20 %
Osoba upoważniona do kontaktu z oferentamiPiotr Chrzanowski
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Miejsce odbioru Specyfikacji Istotnych Warunków ZamówieniaStrona internetowa Zamawiajšcego: www.pzdstg.pl.
Dokumenty do pobrania
Wyjaśnienia treści SIWZ
Pytania i odpowiedzi do pobrania
Informacje o roztrzygnięciu przetargu
Data wyboru oferty2020-10-01
Data zawarcia umowy2020-10-15
Wybrany oferentPrzedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A.
ul. Pomorska 26a, 83-200 Starogard Gdański
tel. 58/562-53-97
fax 58/775-15-86
Uzasadnienie wyboruOferta spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu okre¶lone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

powrót
 
 

 

 

 

Copyright © Powiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim