Deklaracja Dostępności

Wstęp Deklaracji

Powiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej http://www.pzdstg.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.pzdstg.pl.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2006-09-04.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2006-09-04.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej. Aktualnie podejmowane są prace nad dostosowaniem strony internetowej do wymagań prawnych. Deklarujemy, że niebawem strona będzie spełniać wymogi dostępności.

Treści niedostępne:
  1. brak dostosowania strony do urządzeń mobilnych,
  2. brak możliwości ustawienia wysokiego kontrastu,
  3. brak mapy strony,
  4. brak opisów alternatywnych i tytułów dla niektórych zdjęć i obrazków,
  5. większość dokumentów PDF nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących,
  6. hiperłącza nie mają nadanych tytułów.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-26.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez instytucję.

Skróty klawiaturowe

Na stronie można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak w łatwy sposób powiększyć lub pomniejszyć treść wyświetlaną na ekranie przejdź do strony:
Powiększanie i pomniejszanie stron w systemie Windows.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt poprzez adres e-mail pzdstg@pzdstg.pl lub telefonicznie 58 562 34 61. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna

Powiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim mieści się przy ul. Mickiewicza 9. Przed wejściem na posesję znajduje się pochylony odcinek chodnika umożliwiający osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózku inwalidzkim dostanie się do jednostki. Do budynku prowadzi jedno wejście wyposażone w automatyczne drzwi wejściowe, które ułatwiają osobom z niepełnosprawnością ruchową wejście do budynku. Czujniki otwierania drzwi wykrywają osoby o różnym wzroście, a także psa asystującego. Drzwi znajdujące się w przedsionku są również drzwiami automatycznymi, w kolorystyce skontrastowanej do koloru ścian. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Do pozostałej części prowadzą schody, przy których zamontowane są pochwyty oraz balustrady schodowe. W budynku nie ma windy. Pomieszczenia na parterze są łatwo dostępne dla interesantów z niepełnosprawnością ruchową poprzez przestronne korytarze oraz szerokie bezprogowe drzwi. Posadzka w ciągach komunikacyjnych na parterze wykonana jest z wykładziny z tworzyw sztucznych typu tarkett. Jest ona również oznaczona pasami z płytek poliuretanowych (kierunkowe, wałeczkowe z wypustkami) specjalnie dla osób z niepełnosprawnością narządu wzroku. Na parterze znajduje się toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Sekretariat oraz większość pomieszczeń mieści się na parterze budynku, natomiast jedno pomieszczenie znajduje się na pierwszym piętrze. Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe, w tym dwa dla osób niepełnosprawnych. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line. Obsługa osób niepełnosprawnych odbywa się na parterze budynku, w sekretariacie. Dozwolone jest wejście w towarzystwie psa asystującego.

do początku

 

 

 

Copyright © Powiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim